Leveringsvoorwaarden

Algemene voorwaarden Praktijk voor Reflexzonetherapie Voetbalans

De reflexzonetherapeut hanteert onderstaande algemene voorwaarden.

1) Algemeen

1.1       In deze algemene voorwaarden wordt onder de ‘reflexzonetherapeut’ verstaan Tonneke Hermans, Voetbalans, gevestigd te Wijkevoort 5, 5133 TR  Riel. Dit onder het KvK nummer 18080266. De reflexzonetherapeut is lid van de Nederlandse Vereniging van Reflexzonetherapeuten (‘VNRT’) en werkzaam conform de vigerende beroepscode van de VNRT.

1.2           In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ verstaan degene die de reflexzonetherapeut opdracht geeft tot behandeling.

1.3           In deze voorwaarden wordt onder ‘cliënt’ tevens verstaan diens wettelijk vertegenwoordiger.

1.4           Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen de cliënt en de reflexzonetherapeut.

1.5           Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing in het geval de reflexzonetherapeut voor de uitvoering van de opdracht derden betrekt.

1.6           Op een geneeskundige behandelingsovereenkomst (ex Boek 7, titel 7, afdeling 5 van het Burgerlijk Wetboek) tussen de reflexzonetherapeut op de cliënt is tevens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst van toepassing.

1.7           De werking van artikel 7:404 en artikel 7:407  lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2) Overeenkomst

2.1           De overeenkomst tussen de reflexzonetherapeut en de cliënt behelst de opdracht van de cliënt aan de reflexzonetherapeut tot een natuurgeneeskundige behandeling en/of advies.

2.2           De reflexzonetherapeut is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk verlangen van de cliënt en mag weigeren een behandeling uit te voeren.

3) Toestemming

3.1           De cliënt verleent voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst toestemming daartoe aan de reflexzonetherapeut.

3.2           De reflexzonetherapeut kan van de cliënt verlangen dat deze zijn toestemming schriftelijk bevestigd.

3.3           De toestemming van de cliënt behelst tevens de bevoegdheid van de reflexzonetherapeut om hulppersonen in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperking van hulppersonen namens de cliënt te aanvaarden. De reflexzonetherapeut is niet aansprakelijk voor de keuze van de hulppersoon en voor eventuele tekortkomingen van deze hulppersoon, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van de reflexzonetherapeut.

3.4           In het geval de cliënt zijn toestemming weigert dan wel intrekt zal de reflexzonetherapeut geen behandeling (meer) verrichten.

4) Informatie

De cliënt dient de reflexzonetherapeut op de hoogte te brengen van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

5) Tarieven en zorgverzekering

5.1          Tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomst, voor de duur van een kalenderjaar en kunnen jaarlijks worden aangepast.

5.2           De cliënt draagt er zelf zorg voor dat hij op de hoogte is of en in welke mate zijn verzekeraar de behandeling vergoedt. Voorts is het de verantwoordelijkheid van de cliënt om facturen al dan niet bij zijn verzekeraar te declareren.

5.3          De vergoeding van de zorgverzekeraar van cliënt kan niet gekoppeld, dan wel afgestemd worden op de behandelduur.

6) Betaling

6.1           De cliënt draagt na ontvangst van de factuur van de reflexzonetherapeut zorg voor de volledige betaling binnen 14 dagen na dagtekening op de rekening van de reflexzonetherapeut onder vermelding van het factuurnummer.

6.2           Ongeacht of de factuur door de zorgverzekeraar wordt vergoed, blijft de cliënt ten allen tijde gehouden tot volledige en tijdige betaling van de factuur.

6.3           Betalingen worden allereerst in mindering gebracht op de oudst openstaande facturen

6.4           In het geval de cliënt de factuur niet tijdig en/of volledig betaalt, is deze in verzuim. De reflexzonetherapeut is alsdan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt in rekening te brengen. De reflexzonetherapeut is tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten)  komen voor de rekening van de cliënt.

6.5           Bij betalingsachterstand is de reflexzonetherapeut bevoegd om verdere behandelingen op te schorten of deze slechts te verrichten tegen contante betaling.

6.6           De betalingsverplichting wordt niet opgeschort doordat de cliënt een klacht tegen de reflexzonetherapeut indient over de factuur en/of de behandeling.

6.7          De betalingsverplichting vervalt niet als de cliënt de overeenkomst beëindigd of de reflexzonetherapeut verzoekt om de betaling aan een ander over te dragen.

7) Annulering

7.1          In het geval de cliënt verhinderd is voor een afspraak dient hij dit uiterlijk vierentwintig (24) uur van tevoren bij de reflexzonetherapeut af te zeggen.

7.2           Zegt de cliënt niet of niet tijdig af, dan kan de reflexzonetherapeut het tarief van de behandeling geheel dan wel gedeeltelijk in rekening brengen.

7.3           Afspraken kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail- of sms bericht worden geannuleerd. De annulering wordt door de reflexzonetherapeut geregistreerd op het moment dat door de cliënt gebeld wordt, deze het antwoordapparaat inspreekt of diens e-mail- of sms bericht door de reflexzonetherapeut wordt ontvangen.

8) Aansprakelijkheid

Indien zich bij de behandeling, een gebeurtenis voordoet die tot aansprakelijkheid van de reflexzonetherapeut leidt, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door de reflexzonetherapeut afgesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft. De reflexzonetherapeut is evenwel niet aansprakelijk op het moment waarop de gebeurtenis zich voordoet, de cliënt in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens de reflexzonetherapeut.

9) Klachten

9.1           In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door de reflexzonetherapeut, meldt de cliënt dit zo snel mogelijk aan de reflexzonetherapeut. De reflexzonetherapeut en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.

9.2           Indien een oplossing niet mogelijk blijkt kan de cliënt zich wenden tot de interne klachtencommissie van de VNRT. Deze commissie zal bemiddelen tussen de reflexzonetherapeut en de cliënt.

9.3          Mocht de bemiddeling door de onafhankelijke klachtencommissie van de VNRT niet tot een oplossing leiden, dan kan de cliënt zich wenden tot de Stichting TBCZ, welke onafhankelijk tuchtrecht uitspreekt. Alle therapeuten van de VNRT staan geregistreerd bij RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg).

De RBCZ biedt een onafhankelijk tuchtrecht, welke is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

10) Nietigheid

In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

11) Toepasselijk recht

Op de tussen de reflexzonetherapeut en de cliënt gesloten overeenkomst, en op de eventuele andere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12) Wijziging

12.1       De reflexzonetherapeut behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te allen tijde te wijzigen.

12.2       Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de cliënt gebracht en treden één (1) maand na de dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de voorwaarden, wordt de cliënt geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt binnen één (1) maand na de dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, vormt dat een grond voor de ontbinding van de overeenkomst.